REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDOWANY PRACODAWCA

§ 1  Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i uczestnictwa w Programie Pracodawca Rekomendowany” („Program”).
 2. Organizatorem Programu jest JobSquare spółka z ograniczoną odpwoiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000552038, NIP: 7010476831, REGON: 361237797, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000,00 PLN w całości opłacony („Organizator”),
 3. Mecenasami Programu są : Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu oraz organizacja Pracodawcy RP.
 4. Partnerem strategicznym jest portal kariera.pl
 5. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 

§ 2 Zasady Programu

 1. Celem Programu Pracodawca Rekomendowany jest:
 1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
 2. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
 3. Program prowadzony jest na terytorium Polski i poza jej granicami.
 4. Uczestnikiem Programu może zostać przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zatrudniający co najmniej jednego Pracownika (Pracodawca).
 5. Laur Rekomendowany Pracodawca może otrzymać przedsiębiorca, który spełnia podstawowe wymogi Programu tj:
 1. Laur Złoty Rekomendowany Pracodawca może otrzymać przedsiębiorca, który spełnił warunki z ust. 6 powyżej oraz wykaże stosowanie dodatkowych dobrych praktyk w polityce zatrudnienia Pracowników oferując im przykładowo;

 

§ 3 WARUNKI Uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Rekomendowany Pracodawca jest:

 

§ 4 Zgłoszenia do PROGRAMU

 1. Zgłoszenia Pracodawcy do udziału w Programie może dokonać osoba upoważniona do reprezentowania Pracodawcy zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze, lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie.
 2. Zgłoszenie dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego (dalej Formularz) dostępnego na stronie internetowej Programu rekomendowanypracodawca.pl
 3. Organizator dokona mailowego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych.
 4. Uczestnik Programu dokonujący zgłoszenia powinien podać numer telefonu oraz adres e-mail, który wykorzystany będzie przez Organizatora Programu wyłącznie do telefonicznej weryfikacji zgłoszenia oraz kontaktu przedstawiciela Organizatora Programu z Uczestnikiem Programu. Numer telefonu nie będzie zamieszczony na stronie Programu, ani udostępniany innym podmiotom bez wyraźnej odrębnej  zgody Uczestnika.

 

§ 5 Weryfikacja zgłoszeń

 1. Nadanie Lauru Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca) przebiega w dwóch etapach:
 1. Po zakończeniu weryfikacji Organizator podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania Uczestnikowi Lauru Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca). Uczestnik otrzyma informację o przyznaniu Lauru Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca) niezwłocznie drogą mailową.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych i dokumentów przekazanych w procesie rejestracji i weryfikacji oraz opublikowanych w jego Wizytówce.
 3. Organizator, w trosce o zachowanie rangi Programu, ma prawo ponownej weryfikacji Uczestnika któremu przyznano Laur Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca) i wymagania przekazania dodatkowych dokumentów, informacji dla potwierdzenia stosowania przez niego dobrych praktyk w polityce zatrudnienia Pracowników.
 4. Organizator może odmówić przyznania Laur Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca), w sytuacji w której Uczestnik nie spełni choćby jednego ze wskazanych w Regulaminie warunków.
 5. Organizator odmówi przyznania Lauru, jeżeli zaistnieją uzasadnione podejrzenia co do wypłacalności Uczestnika lub legalności działań podejmowanych przez Uczestnika.
 6. Laur Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca) nadawany jest bezterminowo, ale może zostać zawieszony lub cofnięty zgodnie z § 7 Regulaminu.

 

§ 6 korzyści płynące z uczestnictwa w Programie

 1. Pracodawca któremu przyznano Laur Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca) uprawniony jest do:
 1. Pracodawca któremu przyznano Laur Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca) otrzymuje dedykowaną wizytówkę w serwisie rekomendowanypracodawca.pl
 2. Materiały informujące o uczestnictwie w Programie zostaną przekazane Uczestnikom bezpłatnie w następującej formie:
 1. Uczestnikowi nie wolno w żadnej formie udostępniać Logotypu, Etykiet i Banera innym podmiotom.
 2. Organizator, wedle własnego uznania, będzie przekazywał wybranym Uczestnikom nagrody w postaci usług / produktów, przekazywanych przez Partnerów Programu

 

§ 7 WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

 1. Organizator ma prawo do wykluczenia z Programu lub zawieszenia uczestnictwa w Programie Uczestnika Programu który:
 1. Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie droga e-mail o wykluczeniu z Programu lub zawieszeniu uczestnictwa w Programie.
 2. Uczestnik wykluczony z Programu oraz uczestnik którego uczestnictwo w programie zawieszono:
 1. Wszystkie skargi i zgłoszenia o nadużyciach dokonywanych przez Uczestników będą rozpatrywane przez Organizatora Programu w terminie nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania zgłoszenia.

 

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Uczestnik (oraz osoba reprezentująca Uczestnika) podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji Programu jest Organizator Programu (JobSquare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa)
 5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich zmiany lub usunięcia.
 6. Organizator przetwarzał będzie dane osobowe w celu realizacji Programu Rekomendowany Pracodawca, oraz, po uzyskaniu dodatkowej zgody w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych.
 7. Dane, o których mowa wyżej, obejmują;
 1. Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym do Programu Uczestnik Programu wyraża zgodę na:

 

§ 9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wyłączne prawa autorskie do wszystkich materiałów przekazanych Uczestnikowi przez Organizatora, jak również udostępnionych przez Organizatora w ramach Programu, w tym m.in. Logotypu, Etykiety, Banera, szaty graficznej oraz układu treści, opublikowanych materiałów, grafiki, zdjęć, i innych materiałów powstałych w ramach Programu, przysługują Organizatorowi.
 2. Organizator udostępniając Pracodawcy któremu przyznano Laur Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca) Baner udziela mu niewyłącznej licencji uprawniającej do zamieszczenia Banera stronie internetowej Pracodawcy, od momentu przyznania Lauru do czasu wykluczenia Pracodawcy z programu , wystąpienia przez Pracodawcę z programu, lub zakończenia Programu.
 3. Organizator przekazując Pracodawcy któremu przyznano Laur Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca) Logotyp i Etykietę udziela Pracodawcy niewyłącznej licencji uprawniającej do posługiwania się Logotypem Programu w ramach wykonywania bieżącej działalności, od momentu przyznania Lauru do czasu wykluczenia Pracodawcy z programu, wystąpienia przez Pracodawcę z programu, lub zakończenia Programu, obejmujące;
 1. Wszelkie licencje obejmują wyłącznie takie posługiwanie się utworami, z którego w sposób niebudzący wątpliwości wynika, iż to licencjobiorca a nie żaden inny podmiot uzyskał Laur Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca)
 2. Wszyscy Uczestnicy Programu zobowiązują się do ochrony Logotypu, Etykiety, Banera przed wykorzystywaniem go przez podmioty nieuprawnione.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 LUTEGO 2017R.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.rekomendowanypracodawca.pl
 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator Programu poinformuje Uczestnika Programu o dokonanej zmianie drogą e-mail i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.rekomendowanypracodawca.pl;
 5. Uczestnik Programu uprawniony jest do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni licząc od otrzymania informacji zmianie Regulaminu. Brak reakcji ze strony Uczestnika Programu w ww. terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 6. Uczestnik Programu uprawniony jest do wystąpienia z programu poprzez złożenie pisemnie lub e-mailem oświadczenia o wystąpieniu z programu z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
 7. Uczestnik Programu nie może, bez uprzedniej zgody Organizatora Programu, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.
 8. Organizator może odmówić rozpatrzenia zgłoszenia, przyznania Lauru Rekomendowany Pracodawca (Złoty Rekomendowany Pracodawca), wykluczyć z Programu lub zawiesić uczestnictwo w Programie bez podania przyczyny.
 9. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Programu lub osób trzecich za odmowę przyjęcia zgłoszenia, odmowę przyznania Lauru, wykluczenie z Programu lub zawieszenie uczestnictwa w Programie.

Masz pytania?

Site by Pure Web